Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Hudební nauka

nauka

Hudební nauka se vyučuje v týdnu od 9.9.2019

 


Rozvrh hodin hudební nauky na ŠR 2019/2020

 

Vyučování  probíhá v učebně č.5 - přízemí

 

Přípravné studium středa 14:00 - 14:45
1. ročník středa 14:50 - 15:35
2. ročník středa 15:40 - 16:25
3. ročník pondělí 14:00 - 14:45
4. + 5. ročník pondělí 14:50 - 15:35
Dojíždějící pondělí 16:30 - 17:15
Dojíždějicí       středa              16:30 - 17:15

vyučující:   
MgA. Petr Fríd (PS + 1.+ 2. ročník)

tel.: +420603553160  
 

BcA. Martin Kohoutek (3. + 4. + 5. ročník)

tel.: +420605541252


Obsah studijní náplně jednotlivých ročníků HN je k nahlédnutí
v souboru ŠVP, který je ke stažení
 ZDE.


 

Poznámka!!!

Žáci, kteří ze závažných důvodů  nemohou navštěvovat hodiny HN v uvedeném čase, musí předložit písemnou žádost rodičů schválenou ředitelkou školy. Následně budou mít k dispozici výuku  pro dojíždějící a po domluvě s vyučujícím MgA. Petrem Frídem budou docházet v sjednanou dobu. 

Klasifikace bude provedena na základě 2 písemných prací a 2 ústních zkoušení za pololetí. Klasifikační termín v 1. pololetí je k 15. listopadu a k 15. lednu, ve 2. pololetí je k 15. dubnu a k 15. červnu.


 

Požadavky pro všeobecnou hudební zkoušku na konzervatoři:

Zkouška z hudební teorie

 

A) Smysl pro rytmus
 1. reprodukce předehrávaného dvou až čtyřtaktového rytmického útvaru
 2. správně reprodukovat rytmus předehrávané rytmizované melodie
 3. reprodukce několikataktového rytmického cvičení ze zápisu, případně vyčleněného úseku jednohlasé skladby
B) Hudební sluch a představivost
 1. reprodukce všech tónů tónové soustavy (příliš vysoké a nízké tóny transponovat do intonačně výhodného hlasového rejstříku)
 2. reprodukce dvojhlasu
 3. reprodukce jednotlivých tónů nerozloženě předehrávaných trojzvuků a čtyřzvuků
 4. reprodukce a analýza - určování všech velkých, čistých a malých intervalů vrchních, spodních (do čisté oktávy)
 5. intonace durového a mollového kvintakordu
 6. intonace durového a mollového sextakordu a kvartsextakordu
 7. zpěvem rytmicky a intonačně správně reprodukovat lidovou píseň, její počáteční část pohotově zazpívat od daných tónů v různých tóninách
 8. schopnost rozvíjení předehrávané kratší hudební myšlenky (motiv nebo téma) do větších celků - jde o napodobování lidové písně rozsahem i motivickým rozvíjením (charakterem)
C) Hudební paměť
 1. správně reprodukovat předehrávané melodicko-rytmické útvary v rozsahu motivů, případně kratších témat
D) Všeobecná hudební nauka
 1. vysvětlení pojmů zvuk, tón, vlastnosti tónů, tónová soustava (rozdělení na oktávy, určování a značení tónů písmeny), notová osnova, základní hudební abeceda, posuvky a klíče
 2. pohotové čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči
 3. znalost notových hodnot a pomlk
 4. schopnost vysvětlit pojmy: takt, rytmus, synkopa, enharmonická záměna
 5. praktická znalost všech stupnic dur a moll
 6. praktická znalost základních i odvozených intervalů vrchních a spodních (určování jednotlivých intervalů a tvorba od daných tónů)
 7. praktická znalost kvintakordů durových, mollových, zmenšených a zvětšených, durových a mollových sextakordů a kvartsextakordů
 8. praktická znalost dominantního septakordu (D7), jeho stavby a vyhledávání v různých tóninách durových a mollových
 9. základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních
E) Všeobecná orientace v hudebním životě
U uchazeče se prověří zájem a vztah k hudebnímu dění, znalosti stěžejních děl hudební literatury a největších hudebních skladatelů a interpretů minulosti i současnosti, základní orientace v hudebních vývojových etapách (slozích), znalost hudebních těles symfonického i komorního charakteru, znalost hudebních nástrojů, festivalů a koncertních událostí, znalost hudebního dění v regionu bydliště uchazeče a osobní motivace ke studiu hudby (nástroje nebo zpěvu).