Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Informace pro rodiče

Kolektivní vyučování (Hudební nauka, hra v orchestrech, souborech, sborový zpěv apod.) je dáno předem stanoveným rozvrhem kolektivního vyučování, viz informace na nástěnce v přízemí školy a na webových stránkách a je pro žáky hudebního oboru povinné. Žáci si přinesou 130,-Kč na pracovní sešit pro hudební nauku, který dostanou na první vyučovací hodině. S sebou jsou povinni si tento sešit spolu se žákovskou knížkou a dalšími pomůckami pravidelně nosit na vyučování.

V tomto roce začíná výuka kolektivních předmětů v týdnu od 9. září 2019. Žáci jsou podle ročníků ve Výtvarném, Tanečním a Literárně - dramatickém oboru rozděleni do skupin. Pokud z vážných důvodů (dojíždění nebo zdravotní důvody) nemůže žák navštěvovat předmět ve své skupině, rodič (zákonný zástupce) písemně požádá nejpozději do 10.září 2019 vyučující příslušného oboru o náhradní zařazení.

Upozorňujeme rodiče na výuku v kolektivním předmětu
Hudební skupinové praktikumTen je neoddělitelnou součástí výuky pro žáky hudebního oboru od 4. ročníku. Předmět nelze vynechávat, dle Školního vzdělávacího programu je pro všechny žáky od 4. ročníku povinný.
POVINNOSTI  OMLOUVAT  STUDIJNÍ  ABSENCI  ŽÁKA

Základní umělecká škola (zkráceně ZUŠ) je druh školy.
ZUŠ poskytují základy vzdělání v uměleckém oboru hudebním, výtvarném, tanečním i literárně - dramatickém.
Statut každé základní umělecké školy se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání, č. 71/2005 Sb., vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Protože základní umělecké školy patří do sítě škol MŠMT, dává jim to možnost udržovat vysoký standard vzdělávání, mají však též povinnost u všech žáků a zaměstnanců vést povinnou dokumentaci. Mezi dokumenty patří školní matrika, třídní knihy, žákovské sešity, katalogy o průběhu vzdělávání, protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách, výkazy žáků a vyučovacích hodin, vysvědčení a další.


Žádáme rodiče (zákonné zástupce) žáků o dodržení
POVINNOSTI  OMLOUVAT  STUDIJNÍ  ABSENCI  ŽÁKA.


Žáka lze omlouvat:

  • telefonicky na číslech
    +420 606 021 090 - ředitelka školy Mgr. Kateřina Egermaierová
    +420 606 021 089 - MgA. Andrea Frídová
  • e-mailovou zprávou na adrese zus@zbiroh.cz
  • prostřednictvím portálu iZUŠ


V ZUŠ je dvakrát ročně splatná tzv. „úplata za vzdělání“. Jedná se o termíny do 15. září a do 15. února. Dodržujte, prosím, tyto termíny, jinak budete o platbu upomínáni a vytváříte tak další zbytečné náklady škole.

Informace s údaji o platbě dostane žák od vyučujícího hlavního oboru v prvním týdnu školního roku a ve druhém pololetí v průběhu ledna na e-mailovou adresu, kterou zákonní zástupci žáka uvedli do přihlášky ke studiu. V případě, že zákonný zástupce e-mailovou adresu nemá, budou žákovi údaje předány písemně v žákovské knížce.Naše škola pořádá několikrát ročně veřejná vystoupení, udělejte si čas a se svým dítětem tato vystoupení navštěvujte. Budete nejen trávit cenné společné chvíle, ale Vaše dítě se naučí, jak se správně chovat ve společnosti.Sledujte zápisy v žákovské knížce Vašeho dítěte, v informačním systému iZUŠ a na webových stránkách školy na adrese www.zuszbiroh.cz.

 

Nenajdete-li odpověď na Vaše dotazy, kontaktujte nás ZDE.