Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Školní řád

 

 
 

Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, příspěvková organizace, Muchova 554, 338 08 Zbiroh

Čl. 1

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání vydávám jako statutární orgán právnické osoby Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, příspěvková organizace, která vykonává činnost základní umělecké školy, tento školní řád.


 
                                                                       Čl.2

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, a jejich zákonných zástupců ve škole, a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Žák má právo:

 1. na základní umělecké vzdělávání a výuku nejméně podle spodní hodinové dotace uvedené v učebním plánu oboru, který studuje,
 2. rozvíjet osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 3. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání,
 4. na ochranu před kontaktem s narkotiky, návykovými a psychotropními látkami
 5. na výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance,
 6. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením nebo sociálně patologickými jevy,
 7. na ochranu před vlivy a informacemi, které by narušovaly jeho rozumovou a mravní výchovu,
 8. požádat v případě problémů nebo nesnází o pomoc kteréhokoli pedagogického pracovníka školy,
 9. na informace o průběhu a výsledcích studia,
 10. na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
 11. získat vysvědčení, pokud splnil všechny předepsané náležitosti k jeho získání,
 12. požádat ředitele o komisionální přezkoušení, pokud se domnívá, že jeho klasifikace není odpovídající,
 13. navštěvovat dle možností školy výuku volitelných předmětů nad rámec učebního plánu, který studuje,
 14. účinkovat na akcích školy, navštěvovat vybrané kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání,
 15. na zápůjčku hudebního nástroje v rámci možností školy dle zvláštního předpisu.
 16. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy i metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.
 17. mimořádně nadaní žáci mají právo být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ředitelem zařazeni do studia s rozšířeným počtem hodin nebo do vyššího ročníku, pokud splní podmínky, stanovené vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
 18. být ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně na základě písemné žádosti žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ředitelkou školy uvolněn zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo na jeho část. Zároveň ředitelka školy stanoví náhradní způsob výuky a obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého je žák uvolněn.

  

Na body uvedené v odstavci i), j), l) mají právo i zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

Žák je povinen:

 1. chovat se při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků ani jiných osob,
 2. přezouvat se a dbát na hygienické zásady,
 3. chodit do školy slušně a čistě oblečen a upraven,
 4. řídit se zásadami tohoto školního řádu,
 5. dodržovat další vnitřní předpisy školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,
 6. plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 7. řádně docházet do školy a vzdělávat se,
 8. docházet do vyučování pravidelně a včas,
 9.  navštěvovat všechny předměty předepsané učebními plány,
 10. nosit do vyučování předepsané učební pomůcky,
 11. dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou v Žákovské knížce nebo prostřednictvím e-mailu
 12. účastnit se vystoupení a koncertů pořádaných školou v rámci výuky a dalších akcí doporučených školou,
 13. respektovat pokyny vyučujících a ostatních zaměstnanců školy,
 14. nahlásit jakékoliv formy ubližování spolužákům a náznaky šikanování mezi žáky ihned svému učiteli nebo řediteli školy
 15. poskytnout v rámci svých schopností první pomoc a oznámit úraz neprodleně kterémukoli zaměstnanci školy.

 

 

Zletilý žák je dále povinen:

p) platit řádně úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole v termínech a výši stanovené zvláštním předpisem,

q) omlouvat svou nepřítomnost ve vyučování (písemně, osobně, telefonicky, e-mailem),

r) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o její pravděpodobné délce trvání,

s) neprodleně informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

t) neprodleně informovat školu o změně údajů ve školní matrice.

 

Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen:

 1. platit řádně úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole v termínech a výši stanovené zvláštním předpisem,
 2. zajistit, aby žák docházel do školy řádně a včas
 3. účastnil se osobně projednání otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
 4. neprodleně informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (změna zdravotní způsobilosti žáka ...),
 5. omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování (písemně, osobně, telefonicky, e-mailem) - pokud je to možné, nahlásit nepřítomnost předem,
 6. v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o její pravděpodobné délce trvání,
 7. neprodleně informovat školu o změně údajů ve školní matrice,
 8. žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni uhradit škody způsobené úmyslně na majetku školy nebo majetku spolužáků,
 9. ch) v případě ukončení školní docházky jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni vrátit zapůjčené nebo pronajaté hudební nástroje, notový materiál a ostatní učební pomůcky
 10. zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni poskytnout informace pro potřeby školní matriky

 

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky:

     

a)      dodržovat zásady slušného chování,

 1. být slušný a ohleduplný k dospělým a ostatním žákům      

 

 

                                                                       Čl.3.

    Provoz a vnitřní režim školy

 1. Vyučování se řídí stanovenými rozvrhy hodin.
 2. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
 3. Vyučovací hodiny jsou odděleny minimálně 5minutovými přestávkami. Nejpozději po 4 vyučovací hodině musí v rozvrhu následovat 15minutová přestávka. Tuto přestávku lze zařadit nejdříve po druhé vyučovací hodině.
 4. V případě skupinové nebo kolektivní formy výuky, kdy jednotlivé vyučovací hodiny po sobě bezprostředně následují, mohou být hodiny sdružovány do větších celků. V tomto případě mohou po sobě následovat maximálně 3 vyučovací hodiny. Po nich musí následovat nejméně 15 minutová přestávka.
 5. Žáci vstupují do školy nejdříve 10 minut před začátkem vyučování, jdou ihned do šatny a tam se zdržují pouze nezbytně nutnou dobu k přezutí a převlečení.
 6. Po přezutí a převlečení ihned odcházejí do učebny, ve které probíhá jejich výuka daná rozvrhem hodin.
 7. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouštějí budovu školy.
 8. Výuka se uskutečňuje v učebnách k tomu stanovených dle příslušných rozvrhů v hlavním sídle školy (Zbiroh). Ředitelství školy sídlí ve Zbiroze, v hlavní budově školy. Provoz zde probíhá od 10hodin do 19hodin a řídí se podmínkami ZUŠ. V období školních prázdnin je provoz zajištěn operativně dle možností školy. Zodpovídá ředitelka školy a příslušní vyučující. Bližší informace jsou zveřejňovány na webu školy.
 9. Výuka dále probíhá na odloučeném pracovišti (Mýto). Na odloučeném pracovišti se provoz řídí podmínkami ZŠ, ve které pracoviště sídlí. Provoz zde probíhá v odpoledních hodinách, dle rozvrhů příslušných vyučujících. Zodpovídají příslušní vyučující.
 10. Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, příspěvková organizace, zřizuje obor hudební (dále jen HO), taneční (dále jen TO), výtvarný (dále jen VO) a literárně dramatický (dále jen LDO) - v přípravném studiu, základním studiu I. stupně, základním studiu II. stupně, studiu s rozšířeným počtem hodin a studiu pro dospělé.
 11. Zápis uchazečů do školy probíhá elektronicky od dubna do června, kdy probíhají přijímací talentové zkoušky včetně zápisu - podrobné informace a termín budou vždy upřesněny na webu školy. Ředitelka školy může vyhlásit druhé kolo zápisu do školy. Termín talentových zkoušek je zveřejněn nejpozději 14 dnů před jejich konáním na webových stránkách školy a na nástěnce v chodbě v přízemí školy.

l)        Žák nemusí podávat každý rok znovu přihlášku ke studiu, platí až do odhlášení zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Žák přestává být žákem školy pokud o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák  v termínu za první pololetí do 31.1. příslušného školního roku, za druhé pololetí do 30.6. příslušného školního roku.

 

 

                                                                       Čl.4

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

Žákům není dovoleno:

a) vyklánět se přes zábradlí,

b) běhat po schodech,

c) zdržovat se bezdůvodně před třídou,

d) po skončení vyučování se zdržovat v budově školy,

e) otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům

f) manipulovat s ventily topných těles,

g) zapojovat elektrospotřebiče a jakkoli s nimi manipulovat,

h) manipulovat bez dohledu s hudebními nástroji a přístroji umístěnými v učebnách školy,

i) v prostorách školy donášet a užívat návykové látky (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),

j) nosit větší částky peněz nebo cenné věci,

k) nosit do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví svoje a zdraví ostatních,

l) mít při vyučování zapnuté mobilní telefony

 

Škola:

 1. přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků,
 2. vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj,
 3. předchází vzniku sociálně patologických jevů;
 4. zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání, školních a mimoškolních aktivitách pořádaných školou,
 5. vede evidenci úrazů, k nimž došlo v souvislosti s výukou a akcemi školy,
 6. zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,
 7. v prostorách školy není povolena reklama, jejíž obsah je v přímém rozporu s obsahem a cíli vzdělávání ani prodej výrobků, ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících nebo poškozujících životní prostředí,
 8. právnická osoba vykonávající činnost školy zabezpečuje svými zaměstnanci bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání a při akcích konaných mimo školu. Ze zaměstnanců pověřených k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nezletilých žáků musí být alespoň jeden pedagogickým pracovníkem. Ostatní zaměstnance může ředitel určit pouze, pokud je žák zletilý a způsobilý k právním úkonům,
 9. při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu, zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků připadnout více než 15 žáků. Výjimku může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nezletilých žáků ředitelka školy,
 10. při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, kdy místem shromáždění je toto místo, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví nezletilých žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění,
 11. po skončení končí zajišťování bezpečnosti a zdraví těchto žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase,
 12. místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem jejich zákonným zástupcům,
 13. škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží a po dobu trvání soutěže, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak,

n)      s podmínkami zajištění bezpečnosti a zdraví při práci jsou žáci pravidelně prokazatelně seznámeni vždy na začátku školního roku

 

                                                                      Čl.5.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 

Žák řádně pečuje o:

 a) majetek školy – lavice, židle a ostatní učební pomůcky,

 1. zapůjčené hudební nástroje a notový materiál

 

Žák se chová k majetku školy tak, aby nedocházelo k jeho poškození. V případě, že zjistí žák nebo jeho zákonný zástupce neúmyslné poškození zapůjčeného hudebního nástroje, neprodleně to oznámí svému vyučujícímu, který s ním dohodne další postup při používání zapůjčeného nástroje.

Úhrada opravy takto neúmyslně poškozeného nástroje je hrazena z prostředků školy.

 

                                                                       Čl.6.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Žák je hodnocen těmito stupni prospěchu:

 

1)      1 - výborný

 1.        Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických i teoretických úkolů.
 2.       Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti.

2)      2 – chvalitebný

 1.        Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat,nevyskytují se podstatné chyby.
 2.       Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele.

3)      3 – uspokojivý

 1.        Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele.
 2.       Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti spíše jen za pomoci učitele.

4)      4 – neuspokojivý

 1.        Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele.
 2.       Nedokáže hodnotit jevy ani zákonitosti ani za pomoci učitele.

 

Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl (a) s vyznamenáním,

b) prospěl (a),

c) neprospěl (a).

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže:

- je z hlavního předmětu hodnocen stupněm 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5; 

 

 

Žák prospěl, jestliže:

- nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý  

 

Žák neprospěl, jestliže:

- byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý

Nelze-li žáka za první pololetí nebo druhé pololetí z objektivních příčin hodnotit, určí ředitelka školy dle § 3 odst. 8 vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání náhradní termín hodnocení.

 

Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud

- je prokazatelně doloženo a

- od jeho dosažení neuplynulo více než 5 let.

 

V případě uznání dosaženého vzdělání uvolní ředitel školy žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

O výsledcích studia jsou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci informováni průběžně formou zápisů klasifikace do žákovské knížky, na třídních koncertech nebo mají možnost se informovat průběžně (telefonicky, e-mailem nebo osobně) u učitele hlavního předmětu.

  

Do vyššího ročníku postupuje žák, který:

- byl na konci 2. pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl (a) nebo prospěl (a) s vyznamenáním a

- úspěšně vykonal postupovou zkoušku stanovenou rámcovým vzdělávacím programem základního uměleckého vzdělávání. 

 

Po úspěšném vykonání zkoušek ze všech povinných předmětů může ředitel školy po doporučení učitele hlavního předmětu a zkušební komise na konci prvního nebo druhého pololetí přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 

Žákovi, který nebyl na konci 2. pololetí hodnocen, může v odůvodněných případech ředitel školy povolit opakování ročníku.

Pokud žák s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na konci 2. pololetí neprospěl, bude přeřazen zpět do příslušného ročníku základního studia.

Žák, který byl hodnocen za 2. pololetí z hlavního předmětu stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý,), nemůže konat opravnou zkoušku.

 

 

Komisionální zkoušky 

 

se konají:

- při postupových zkouškách,

- při závěrečných zkouškách základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé (absolventském koncertu),

- při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin,

- při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku,

- při opravných zkouškách.

Zkušební komise je minimálně tříčlenná a jmenuje ji ředitelka školy.

 

Výchovná opatření 

Výchovnými opatřeními jsou:

- pochvaly nebo jiná ocenění,

- kázeňská opatření:

O podmíněném vyloučení žáka ze školy rozhoduje ředitelka školy, o vyloučení žáka ze školy za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhoduje ředitelka školy.

Zvláště hrubé a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem.

O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitelka školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního předpisu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

                                                              Čl.7.


 Závěrečná ustanovení

Tento školní řád byl projednán na schůzi pedagogické rady dne  29.8.2016

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2016

 Tento školní řád je veřejně přístupný na nástěnce školy na chodbě v přízemí a na webových stránkách školy www.zuszbiroh.cz

 

Ve Zbiroze dne 31.8.2016

                                                                                              Mgr. Kateřina Egermaierová

ředitelka školy