ZUŠ Zbiroh
Základní umělecká škola
Václava Vačkáře Zbiroh

(Něco jste nenašli? Kontaktujte našeho správce webu na čísle 605 541 252)

Hudební nauka

Vážení rodiče/zakonní zástupci, milí žáci,

již jsou v provozu virtuální učebny na Vašich účtech Gmail.com. Pokud ještě nejste přihlášeni do Gmail účtů, prosím kontaktujte našeho správce webu na čísle 605541252.

Rozvrh hodin hudební nauky 2021/2022 naleznete ZDE jako předmět HN v rozvrhu hodin kolektivní výuky.

Vyučování  probíhá v učebně č.5 - přízemí

vyučující:

 • MgA. Petr Fríd (PS + 1.+ 2. ročník)
  tel.: +420603553160
 • BcA. Martin Kohoutek (3. + 4. + 5. ročník)
  tel.: +420605541252

Obsah studijní náplně jednotlivých ročníků hudební nauky je k nahlédnutí
v souboru Školní vzdělávací program, který je ke stažení ZDE.


Upozornění

Žáci, kteří ze závažných důvodů  nemohou navštěvovat hodiny hudební nauky v uvedeném čase, musí předložit písemnou žádost rodičů schválenou ředitelkou školy. Následně budou mít k dispozici výuku  pro dojíždějící a po domluvě s vyučujícím MgA. Petrem Frídem budou docházet ve sjednanou dobu.

Klasifikace bude provedena na základě dvou písemných prací a dvou ústních zkoušení za pololetí. Klasifikační termín v prvním pololetí je k 15. listopadu a k 15. lednu, ve druhém pololetí je k 15. dubnu a k 15. červnu.


Požadavky pro všeobecnou hudební zkoušku na konzervatoři

Zkouška z hudební teorie

A) Smysl pro rytmus

 1. reprodukce předehrávaného dvou až čtyřtaktového rytmického útvaru
 2. správně reprodukovat rytmus předehrávané rytmizované melodie
 3. reprodukce několikataktového rytmického cvičení ze zápisu, případně vyčleněného úseku jednohlasé skladby

B) Hudební sluch a představivost

 1. reprodukce všech tónů tónové soustavy (příliš vysoké a nízké tóny transponovat do intonačně výhodného hlasového rejstříku)
 2. reprodukce dvojhlasu
 3. reprodukce jednotlivých tónů nerozloženě předehrávaných trojzvuků a čtyřzvuků
 4. reprodukce a analýza - určování všech velkých, čistých a malých intervalů vrchních, spodních (do čisté oktávy)
 5. intonace durového a mollového kvintakordu
 6. intonace durového a mollového sextakordu a kvartsextakordu
 7. zpěvem rytmicky a intonačně správně reprodukovat lidovou píseň, její počáteční část pohotově zazpívat od daných tónů v různých tóninách
 8. schopnost rozvíjení předehrávané kratší hudební myšlenky (motiv nebo téma) do větších celků - jde o napodobování lidové písně rozsahem i motivickým rozvíjením (charakterem)

C) Hudební paměť

 1. správně reprodukovat předehrávané melodicko-rytmické útvary v rozsahu motivů, případně kratších témat

D) Všeobecná hudební nauka

 1. vysvětlení pojmů zvuk, tón, vlastnosti tónů, tónová soustava (rozdělení na oktávy, určování a značení tónů písmeny), notová osnova, základní hudební abeceda, posuvky a klíče
 2. pohotové čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči
 3. znalost notových hodnot a pomlk
 4. schopnost vysvětlit pojmy: takt, rytmus, synkopa, enharmonická záměna
 5. praktická znalost všech stupnic dur a moll
 6. praktická znalost základních i odvozených intervalů vrchních a spodních (určování jednotlivých intervalů a tvorba od daných tónů)
 7. praktická znalost kvintakordů durových, mollových, zmenšených a zvětšených, durových a mollových sextakordů a kvartsextakordů
 8. praktická znalost dominantního septakordu (D7), jeho stavby a vyhledávání v různých tóninách durových a mollových
 9. základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních

E) Všeobecná orientace v hudebním životě

U uchazeče se prověří zájem a vztah k hudebnímu dění, znalosti stěžejních děl hudební literatury a největších hudebních skladatelů a interpretů minulosti i současnosti, základní orientace v hudebních vývojových etapách (slozích), znalost hudebních těles symfonického i komorního charakteru, znalost hudebních nástrojů, festivalů a koncertních událostí, znalost hudebního dění v regionu bydliště uchazeče a osobní motivace ke studiu hudby (nástroje nebo zpěvu).

Doporučujeme rodičům, aby případný zájem o  přípravu žáka na přijímací zkoušky na konzervatoř nahlásili včas (nejlépe jeden prok před přijímacími zkouškami) svému vyučujícímu hlavního oborou, či hudební nauky.