Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Úvodní stránka


e-mailová adresa naší školy: zus@zbiroh.cz


mobilní telefonní čísla:mobil
+420 606 021 090 
+420 606 021 089

 


AKTUALITY
˅   ˅   ˅

 


Informace k přijímacímu řízení do ZUŠ Zbiroh


Zápis žáků na školní rok 2020/2021 do ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh se koná elektronicky přes systém iZUŠ.

Přístup najdou zájemci na webových stránkách školy přes logo systému iZUŠ pod Menu vlevo dole. Vyplní přihlášku dítěte na každý požadovaný obor zvlášť a odešle do 9. 6. 2020.
 


Ve středu 10. 6. 2020 se pak uskuteční příjimací talentové zkoušky od 13 do 17 hodin v budově školy v ředitelně.


Zákonní zástupci/rodiče se dostaví se svým dítětem, dítě vykoná jednoduchou talentovou zkoušku, rodiče doloží rodné číslo dítěte, svoji aktuální e-mailovou adresu a přihlášku podepíšou. O výsledku přijímacího řízení bude škola informovat zákonné zástupce/rodiče
e-mailem, případně telefonicky nejpozději do 12. 6. 2020.

Upozorňujeme, že během konání talentových zkoušek je v celé budově školy nařízeno nosit ochranné krytí úst a nosu. Při vstupu do budovy budou rodiče/zakonní zástupci povinni si očistit ruce desinfekcí, která bude k dispozici u vchodu. Během pobytu ve škole pak bude nutné dodržovat mezi sebou minimálne dvoumetrový odstup.

Děkujeme

Samotným vyplněním přihlášky ještě nevzniká nárok na přijetí žáka do ZUŠ, rozhodující je úspěšné absolvování talentové zkoušky a kapacita školy. Lze přijmout žáky, kteří nejpozději 31. srpna příslušného kalendářního roku dosáhnou věku alespoň pěti let.
Uchazeči ze zemí mimo EU při talentové zkoušce předloží aktuální doklad o povolení k pobytu na území ČR.

Kritéria pro přijetí ke stažení ZDEPřipravujeme pro vás...


V pondělí 1. června od 900 do 1600 se uskuteční
absolventské předehrávky dle vnitřního harmonogramu.
Podrobnější informace poskytnou vyučující absolventů.Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

na základě informací MŠMT ČR
Základní umělecká škola Václava Vačkáře ve Zbirohu
obnovuje svůj provoz
od 11. května 2020.

Výuka bude probíhat způsobem, na kterém se vy, jako zákonní zástupci s vyučujícími dohodnete:

A) distanční formou, která je možná až do konce školního roku nebo

B) prezenční formou – v budově školy – za přijetí mimořádných bezpečnostních opatření v oblasti hygieny.

 

Pokud se rozhodnete pro prezenční formu výuky:
1) Do školy smí vstoupit pouze žák, nikoli jeho doprovod.
2) Na první hodině žák odevzdá vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud potvrzení žák neodevzdá v písemné formě, výuka neproběhne a žák bude muset odejít domů. Toto prohlášení odevzdáváte pouze jednou, ale samozřejmě s tím, že pokud bude žák, nebo osoby v jeho okolí vykazovat některé z uvedených příznaků a Vy jej nadále necháte navštěvovat budovu školy, je to v rozporu s tímto prohlášením.

Čestné prohlášení v souboru .pdf

3) Každý žák přijde ke vstupu do školy, kde mu učitel ošetří ruce desinfekcí. Ve škole se žák bude pohybovat v roušce, ochranném štítu nebo se zakrytými ústy a nosem, po příchodu se přezuje.
4) Podle pokynů vyučujícího si buď ochranné prostředky ponechá nebo odloží do sáčku, který si k tomu účelu s sebou přinese. Nošení roušky při vyučování bude vždy na dohodě mezi pedagogem a žákem.
Tam, kde je nošení roušek a dalších pomůcek zcela vyloučeno – ve třídách hry na dechové nástroje nebo zpěvu, bude výuka
probíhat bez nich automaticky.
5) Jakmile žák opustí třídu, je povinen si ochranné prostředky znovu nasadit.
6) V rámci možností ZUŠ budou žáci od sebe při výuce vzdáleni nejméně jeden a půl až dva metry, pokud by to prostor tříd neumožňoval, budou žáci děleni do menších skupin. Učitelé budou vybaveni rouškami a ochrannými štíty. V individuální výuce je ve třídě vždy
učitel a žák, při výuce kolektivní je to 15 žáků a vyučující.
7) Předem upozorňujeme zákonné zástupce, že v souvislosti s mimořádnými opatřeními bude výuka jednotlivých lekcí
upravována, co se týče hodinových dotací nebo času
výuky. O tom vás informuje vyučující e-mailem nebo telefonicky
dle aktuální situace. Ostatní budeme, v případě potřeby, upřesňovat v příštích dnech na webových stránkách školy.


Rádi bychom také poděkovali a vyjádřili velké uznání všem
rodičům a zákonným zástupcům, kteří se do distanční výuky svých dětí zapojili a svým dětem pomáhali. Jsme si vědomi, že tato situace
byla a stále je velmi náročná. Věříme, že tvořivé aktivity, kterými
hudba, tanec, výtvarná a literárně-dramatická činnost
jsou, přinášely do vašich dnů radost a odreagování se. Děkujeme zároveň vám, kteří jste nám psali, pochválili nebo pomohli hledat schůdnější
cestu, když se místy nedařilo, a doufáme v další takto vstřícnou spolupráci při vzdělávání.


Mgr. Kateřina Egermaierová
ředitelka školyŘeditel školy musí dle Vyhlášky informovat žáky a zákonné
zástupce o způsobu hodnocení na konci školního
roku, a to zejména o pravidlech podle Vyhlášky a případně
také o specifických pravidlech pro hodnocení na úrovni školy.

Vyhláška v souboru .pdf


ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh respektuje a použije doporučený
postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení.

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných
podmínek a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 podklady pro hodnocení získané v druhém
pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků 
nebyla zakázána
(tj. do 10. března 2020),
podpůrně také podklady pro hodnocení
získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
podpůrně také podklady pro hodnocení
získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení
žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 snahu žáků o pravidelnou
práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele)

4. Za období prezenční výuky od 11. května 2020 do data klasifikační porady (15. června 2020), při které budou žáci
opakovat s vyučujícími, zohlední vyučující aktivitu v hodinách i následnou domácí přípravu.

5. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny
zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti
žáků na vzdělávání ve školách. V případě nejasností, či dalších dotazů se neváhejte obracet s dotazy e-mailem nebo telefonicky na vyučující svých dětí, případně na vedení školy.


Mgr. Kateřina Egermaierová
ředitelka školyDetailní informace o distanční výuce v souboru .pdfDokument o zrušení všech nadcházejících soutěží MŠMT ZDE


 


Odkazy a dokumenty pro domácí přípravu žáků


Hudební nauka Výtvarný obor Taneční oborOd školního roku 2019/2020 jsou rodiče (zakonní zástupci) informováni o průběhu vzdělávání svých dětí zásadně prostřednictvím systému iZUŠ a webových stránek ZUŠ. V hudebním oboru navíc prostřednictvím žákovských knížek.

Přístupové kódy pro vstup do systému získají rodiče (zákonní zástupci) u ředitelky školy na základě napsání žádosti elektronickou poštou na adresu zus@zbiroh.cz.

GDPR: Prohlášení o ochraně soukromí - ke stažení ZDEVážení rodiče/zákonní zástupci

Rádi bychom Vás touto cestou požádali, abyste omluvení z výuky žáků, z důvodu lepší organizace a přehlednosti, vyřizovali přednostně pomocí školního systému iZUŠ.
Do systému se přihlásíte na stránce
www.izus.cz svými přihlašovacími údaji, které Vám poskytneme jako odpověď na Vaši žádost e-mailem na adresu zus@zbiroh.cz.

Vaše ZUŠRozvrh hodin kolektivní výuky pro školní rok 2019/2020 naleznete ZDE
Informace o rozdělení žáků Literárně dramatického oboru ZDE